Členstvo

Členom SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej rady sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, obec, mesto, prípadne zväz alebo komora, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na rozvoji slovensko-ruských aktivít v oblasti podnikania, vzdelávania, kultúry, umenia a športu. Svoj záujem o členstvo v SRPR potvrdí záujemca vyplnením žiadosti. O schválení žiadosti a prijatí nového člena združenia SRPR rozhoduje Predsedníctvo SRPR na pravidelných stretnutiach.

 

TYP ČLENSTVA                               ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK SRPR PRE ROK 2015
Pozorovateľ    750 €
Pridružený člen 1.500 €
Riadny člen 2.500 €
Partner 5.000 €
Kolektívny člen bez poplatku
Čestný člen bez poplatku

 

SLOVENSKO-RUSKÁ podnikateľská rada poskytuje svoje služby svojim členom medzi ktorých sa zaradili aj tieto významné organizácie:

       
       
       
       
       
       

 

Klub členov SRPR dopĺňajú piati čestní členovia, ktorí patria medzi významých vládnych predstaviteľov.

Financovanie činnosti podnikateľskej rady je zabezpečené najmä príjmami z členských poplatkov, dobrovoľnými príspevkami členov (napr. vo forme 2% z dane z príjmov) a vlastnou činnosťou.