O nás

SLOVENSKO - RUSKÁ podnikateľská rada (SRPR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007 v súlade s medzivládnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci zo dňa 25. februára 2005 a na základe odporúčania 11. zasadnutia Slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. SRPR združuje hlavne podnikateľské subjekty s cieľom zastupovať a koordinovať záujmy svojich členov pri realizácii ich podnikateľských zámerov, rozvíja aktivity v oblasti vzdelávania, kultúry, umenia a športu a to v súčinnosti s ďalšími súkromnými a štátnymi organizáciami na území Slovenskej republiky a Ruskej federácie.

Partnerskou organizáciou SRPR na území Ruskej federácie je Podnikateľská rada pre spoluprácu so Slovenskom. Jej predsedníčkou je Irina Vladimirovna Makieva, zástupkyňa predsedu ruskej rozvojovej banky Vnešekonombank, ktorá je zároveň vedúcou osobnosťou pracovnej skupiny pre modernizáciu tzv. “monogorodov”, vytvorenej pri Vládnej komisii pre ekonomický rozvoj a integráciu v Ruskej federácii.

Na pravidelných vzájomných zasadnutiach oboch rád sú prezentované zástupcami Slovenskej republiky a Ruskej federácie dôležité informácie o ekonomickom a podnikateľskom prostredí v regiónoch, investičných príležitostiach, možnostiach získania bankového financovania, štátnej pomoci a pod.. Členovia oboch združení sa aktívne zúčastňujú každoročných zasadnutí Slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Pre členov našich elitných klubov vytvárame priestor na vzájomné stretnutia, propagáciu svojho podnikania, výmenu skúsenosti, obchodných kontaktov, čo predstavuje východiskovú bázu pre nadviazanie reálnej spolupráce. Neustále rozširujúca sa členská základňa vytvára predpoklady pre skvalitňovanie našich služieb. V súčasnosti registrujeme 50 členov – podnikateľských subjektov, štátnych organizácii a vládnych činiteľov. SRPR je pozitívne prijímaná slovenským a ruským podnikateľským prostredím, o čom svedčí rastúca účasť na našich podujatiach a množstvo úspešne zrealizovaných dohôd a projektov.

Regionálna, jazyková a kultúrna blízkosť Slovenska a Ruska nás historicky sprevádza a ovplyvňuje. Svojou činnosťou sa aktívne snažíme naďalej upevňovať tieto vzťahy aj do budúcna a pevne veríme, že táto práca prinesie výsledky v podobe dlhodobej a obojstranne prospešnej spolupráce naším členom.


Igor Ledecký
Predseda SRPR